Appendix IV. Video

Table of contents

Content

Youtube

Bilibili

1a) Setup 1

@Youtube

@Bilibili

1b) Setup 2

@Youtube

@Bilibili

1c) Install Docker

@Youtube

@Bilibili

2. Linux

@Youtube

@Bilibili

3. Bash and Github

@Youtube

@Bilibili

4a) R Basics

@Youtube

@Bilibili

4b) R Advanced (by Yang Eric Li)

@Youtube

@Bilibili

5.Python

@Youtube

@Bilibili

6.perl

@Youtube

@Bilibili

7.exRNA-seq

@Youtube

@Bilibili

8a) Mapping

@Youtube

@Bilibili

8b) Run your job example in bash

@Youtube

@Bilibili

9. Expression matrix

@Youtube

@Bilibili

10. Differential expression

@Youtube

@Bilibili

11a) Normalization 1

@Youtube

@Bilibili

11b) Normalization 2

@Youtube

@Bilibili